Datum

19. i 20. siječnja 2017

Lokacija

Zagreb, Hotel Sheraton

Autori

12 stručnih predavača

Dani hrvatskog insolvencijskog i ovršnog prava / IUS-INFO konferencija

Savjetovanje Dani hrvatskog insolvencijskog i ovršnog prava, održano u siječnju 2016., zahvaljujući vrhunskim pravnim stručnjacima koji su predstavili aktualne teme vezane uz stečajni, predstečajni i ovršni postupak te stečaj potrošača kroz zakonske propise Republike Hrvatske i relevantnu sudsku praksu, izazvalo je veliki interes sudionika. Stoga i godinu dana poslije, u trenutku kada se gospodarstvo Republike Hrvatske ipak polako oporavlja, ali mnogi problemi u primjeni stečajnih i ovršnih propisa i dalje postoje i usporavaju normalno i učinkovito poslovanje, na savjetovanju istog naslova cijenjeni pravni stručnjaci iz područja pravosuđa, uprave i gospodarstva predstavit će aktualne teme vezane uz stečajni, predstečajni i ovršni postupak te dati praktične smjernice za postupanje uz primjere iz sudske prakse.

Prijava

Alt image

Program savjetovanja / ne propustite

Imovina stečajnog dužnika

U sklopu najavljene teme izlagat će se sljedeće cjeline: - obveze članova uprave dužnika prije otvaranja stečaja i tijekom tog postupka - obveze stečajnog upravitelja u prethodnom postupku - privremene mjere u tijeku prethodnog postupka - dobrovoljno i prisilno preuzimanje imovine dužnika nakon otvaranja stečajnog postupka - obveza stečajnog upravitelja da sastavi početno stanje imovine kao temelj za daljnje donošenje odluka vjerovnika.

Nekretnine u stečajnom postupku – zakup i najam nekretnina

Izlaganje obuhvaća tematiku vezanu uz zakup i najam nekretnina u stečajnom postupku te se, među ostalim, obrađuju sljedeće teme:
  • prava i obveze ugovornih strana iz zakupa i najma nekretnina u odnosu na stečajni postupak
  • posebne odredbe Stečajnog zakona o prestanku zakupa i najma, otkaznim rokovima, namirenju zakupnine i najamnine dospjelih prije ili nakon otvaranja stečajnog postupka, otuđenje nekretnina u najmu ili zakupu u vezi sa stečajem
  • stečaj i najam stanova, zakup poslovnog prostora i zakup poljoprivrednog zemljišta.

Implikacije posljedica proisteklih iz obveza stečajne mase na upravljanje stečajnim postupkom (stečajnom masom)

Obveze stečajne mase posebna su grupa obveza stečajnog dužnika, koju vjerovnici koji imaju tražbine iz kojih one proistječu ne ostvaruju prijavom tražbine ili obavještavanjem stečajnog upravitelja o njihovom postojanju, već ih ostvaruju kao da stečaj nije niti otvoren. Sastoje se od obveza na osnovi troškova stečajnog postupka i ostalih obveza stečajne mase, a stečajni upravitelj ih izvršava sukladno sadržaju obveznog odnosa iz kojeg proizlaze, i to redom kojim one dospijevaju. Tijekom cijelog postupka stečajni upravitelj dužan je voditi računa o tome da se iz stečajne mase osiguraju sredstva potrebna za namirenje predvidivih obveza stečajne mase, a tijekom isplate pojedinih obveza stečajne mase dužan je izdvojiti sredstva potrebna za namirenje takvih obveza za koje se osnovano može pretpostaviti da bi ih trebalo namiriti u budućnosti. Jednako tako, Stečajnim zakonom predviđena je osobna odgovornost stečajnog upravitelja u smislu dužnosti naknade štete vjerovniku stečajne mase u situaciji kada štetu pretrpi zbog neispunjenja obveze stečajne mase preuzete njegovom pravnom radnjom, osim ako stečajni upravitelj u vrijeme preuzimanja obveze nije mogao predvidjeti da stečajna masa neće biti dostatna za njezino ispunjenje. Dakle, implikacije posljedica ovih obveza po upravljanje stečajnom masom, a naročito u slučajevima kad se poslovanje dužnika nastavlja, imaju razne moguće učinke na sam stečajni postupak, a obveza njihovog predviđanja i otklanjanja mogućih nepovoljnosti na osnovni cilj stečajnog postupka - namirenje vjerovnika dužnika za obveze nastale prije otvaranja stečaja, od stečajnog upravitelja zahtjeva posjedovanje menadžerskih znanja i vještina.

Dvojbe u primjeni pojedinih odredbi Stečajnog zakona u praksi

U primjeni novog Stečajnog zakona uočena je nekonzistentnost dijela njegovih odredbi, što dovodi do različitog tumačenja i postupanja dužnika, suda i stečajnih upravitelja. Autorica u izlaganju obrađuje odredbe koje propisuju postojanje predstečajnog razloga i njihov odnos sa stečajnim razlozima, problematiku korištenja mrežne stranice e-Oglasne ploče kao načina dostave sudskih pismena, korištenje obrazaca u predstečajnom i stečajnom postupku, način na koji funkcionira izbor stečajnog upravitelja u praksi metodom slučajnog odabira te probleme u svezi s time, jačanje uloge odbora vjerovnika uslijed izmjene Stečajnog zakona, propisane rokove i važnu ulogu Financijske agencije prije i za vrijeme trajanja stečajnog postupka. Uz svaku od tema ukazat će se na načine kojima se problematične situacije mogu riješiti ili čak i prevenirati.

Utvrđivanje tražbina i diobe kao pretpostavke za namirenje stečajnih vjerovnika

Namirenje vjerovnika stečajnog dužnika glavni je cilj stečaja. Najbrojnija skupina vjerovnika u stečajnim postupcima često su stečajni vjerovnici. Stečajni vjerovnici svoje tražbine prema stečajnom dužniku mogu ostvarivati samo u stečaju. Za ostvarenje cilja stečaja u vidu namirenja, među ostalim, te grupe vjerovnika, potrebno je prethodno utvrditi tražbine stečajnih vjerovnika kroz postupak prijavljivanja i ispitivanja tih tražbina. Nakon unovčenja imovine stečajnog dužnika (stečajne mase), prikupljena sredstva dijele se putem dioba stečajnim vjerovnicima.

Računovodstvo u stečajnom postupku

U sklopu najavljene teme izlagat će se sljedeće cjeline:
  • na što bi stečajni upravitelj trebao paziti prilikom preuzimanja predmeta
  • usklada analitika
  • odnosi s prethodnim vlasnicima – posebno knjiženja neposredno prije gubitka kontrole
  • usklada stanja s kupcima i dobavljačima
  • otpisi obveza – na temelju kojih dokumenata?
  • otpis potraživanja – skriveno izvlačenje dobiti?
  • dugotrajna imovina – privatna imovina vlasnika, otuđenja, korištenje u privatne svrhe

Ovrha na plaći radnika u 2017.

U sklopu najavljene teme izlagat će se sljedeće cjeline: - granice ovrhe u 2017. godini - izuzeće od ovrhe na plaći u 2017. godini - postupanje kod zapljene zaštićenog dijela plaće - suglasnost radnika za zapljenu plaće - postupak naplate kod poslodavca

Ovrha na nekretnini – de lege lata, de lege ferenda

U vezi najavljene teme obradit će se postojeće zakonsko uređenje ovrhe na nekretninama, kao i prijedlog izmjena i dopuna koje su prošle prvo čitanje u Hrvatskom saboru u listopadu 2016. godine. Posebno će se ukazati na provedbu ovrhe putem FINA-e te iskustva i probleme koji se javljaju u praksi prilikom provedbe ovrhe na nekretninama.

Provedba ovrhe na novčanim sredstvima i problemi u praksi

Prošlo je četiri godine od novog uređenja provedbe ovrhe na novčanim sredstvima i uspostave sustava izravne naplate tražbine putem FINE, a i danas se javljaju problemi u praksi koji otežavaju rad svih sudionika ovog postupka i koji zahtijevaju ili bolju koordinaciju ili zakonodavne izmjene radi poboljšavanja učinkovitosti u naplati tražbine. U izlaganju će biti riječi o problemima s kojima se susreću ovrhovoditelji prilikom zahtijevanja provedbe ovrhe, mišljenjima Ministarstva pravosuđa kao smjernicama za postupanje FINE, pravnim sredstvima koja su na raspolaganju ovrhovoditelju u slučaju nemogućnosti provođenja ovrhe kao i njihovoj učinkovitosti, te potrebi prilagodbe ili izmjene načina postupanja provedbenih tijela uz prezentaciju praktičnih primjera iz prakse.

Aktualnosti u provedbi ovrhe na novčanim sredstvima po računu

Posljednjim izmjenama Ovršnog zakona ponovno se mijenjaju pravila provedbe ovrhe na novčanim sredstvima po računu putem Fine, posebice u odnosu na izvansudsku ovrhu. Provedba ovrhe na novčanim sredstvima bila je i temelj za izmjene nekih drugih propisa, odnosno preduvjet za automatsko pokretanje stečaja nakon blokade prema Stečajnom zakonu kao i za prisilnu naplatu neisplaćene plaće prema Zakonu o osiguranju potraživanja radnika. Provedba ovrhe na novčanim sredstvima aktualna je tema od 2011. od kada je uspostavljena, a odmah po uspostavi postala je središnja točka oko koje su nastali mnogi novi javni sustavi.

Postupak po europskom nalogu za izvršenje za nesporne tražbine i europskom platnom nalogu

Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju 1. srpnja 2013., sastavni dio našeg pravnog poretka postali su pravni akti Europske unije doneseni sa svrhom da olakšaju izvršenje sudskih odluka iz jedne države članice u drugoj.   Budući da je za izvršenje svih sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima bila propisana procedura sukladno Uredbi Vijeća (EZ) br. 44/2001 od 22. prosinca 2000. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima koja predviđa određeni modificirani postupak egzekvature sudske odluke, radi olakšavanja provedbe sudskih odluka donesene su Uredba br. 805/2004 Europskog parlamenta i vijeća od 21. travnja 2004. o uvođenju europskog naloga za izvršenje za nesporne tražbine i Uredba (EZ) br. 1896/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uvođenju postupka za europski platni nalog.   Tema izlaganja bit će postupak po navedenim uredbama, kao i njihov daljnji značaj u sudskim postupcima, s obzirom na donesenu Uredbu (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (preinačena).

Postupak naplate i prisilne naplate poreza i drugih javnih davanja koje provodi Porezna uprava

Autorica će u izlaganju dati osvrt na zakonske osnove temeljem kojih Porezna uprava provodi ovrhu, na rješenje o ovrsi pljenidbom i prijenosom novčanih sredstava ovršenika koje ima na računu kod banke kao najčešćoj i najučinkovitijoj ovršnoj mjeri kao i osvrt na upravni ugovor kojim se odgađa dospjelost poreznog duga, omogućava plaćanje u obrocima i deblokada žiro računa.

Predavači na savjetovanju / upoznajte najbolje

Ana Lovrinov

dipl. iur., predsjednica Ovršnog i izvanparničnog odjela Općinskog građanskog suda u Zagrebu

Damir Kontrec

dipl. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske

Danijela Rudić

dipl. iur., voditeljica Službe za ovrhu u Sektoru za naplatu Središnjeg ureda Porezne uprave

Gordan Zubak

dipl. iur, sudac Trgovačkog suda u Zagrebu

mr. sc. Iris Gović Penić

dipl. iur, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu

Dr. sc. Jelena Čuveljak

dipl. iur., sutkinja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske

Kristijan Cinotti

ovlašteni revizor, porezni savjetnik i sudski vještak za financije

Ksenija Flack-Makitan

dipl. iur., sutkinja Trgovačkog suda u Varaždinu

Mario Vukelić

dipl. iur., oec., predsjednik Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske

Meliha Okić Buljanović

dipl. iur., odvjetnica iz Zagreba

dr. sc. Mira Hajdić

dipl. oec., stečajna upraviteljica na Trgovačkom sudu u Splitu

Vinka Ilak

dipl. iur., viša specijalistica za pravnu podršku u Financijskoj agenciji

Cijene / povoljna cijena za vrhunski događaj

oba dana

1690,00
kn +PDV

sudjelovanje na oba dana i materijali

– (prijava i plaćanje nakon 9.12.2016.)

1. dan

990,00
kn +PDV

sudjelovanje samo prvi dan (insolvencijsko pravo) i materijali

2. dan

990,00
kn +PDV


sudjelovanje samo drugi dan (ovršno pravo) i materijali

Prijavi se /

registing

Kotizacija se uplaćuje unaprijed, u korist tvrtke IUS SOFTWARE d.o.o., OIB 79506290597, Tuškanova 37, 10 000

Zagreb, na žiro-račun broj: HR4223600001102463978 otvoren kod Zagrebačke banke. Poziv na broj: 1920 – OIB.

PDF Prijavnica

Hotel Sheraton Zagreb

Hotel Sheraton Zagreb,
Ul. kneza Borne 2,10000, Zagreb,Hrvatska

Lokacija

Kontaktirajte nas /