Iva Bendak, dipl. iur.

OVRŠNO PRAVO
Aktualnosti u provedbi e-Dražbe

Dana 27. ožujka 2021. godine na snagu je stupio Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku (NN 28/2021).

Regulativne izmjene omogućile su brojne aplikativne izmjene i unapređenja, koje se prvenstveno odnose na:

  • završetak prikupljanja ponuda unutar radnog vremena
  • minimalni iznos jamčevine koju je potrebno uplatiti
  • automatsko preknjiženje jamčevine na sljedeće nadmetanje
  • prikaz broja uplatitelja jamčevine u e-Dražbi i Očevidniku
  • prikaz lokacije na Očevidniku te povezivanje s Javnom objavom
  • elektroničku razmjenu pismena s korisnicima i sudovima

Iva Bendak je diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Odradila je vježbenički staž u odvjetništvu te položila pravosudni ispit, nakon čega je nastavila karijeru u bankarskom sektoru, a od 2015. godine zaposlena je u Financijskoj agenciji, Sektoru javnih servisa, kao ekspert za pravnu podršku u Centru za provedbu ovrhe na nekretninama i pokretninama i poslove Službe upisa.

Kao stručnjakinja za pravnu podršku, daje pravna mišljenja internim i vanjskim korisnicima vezano uz postupak elektroničke javne dražbe i upisa u Upisnik osiguranja tražbina, te sudjeluje u radu projektnih timova i radnih skupina u izradi nacrta prijedloga Ovršnog zakona i pripadajućih podzakonskih akata, kao i propisa koji reguliraju materiju Upisnika osiguranja tražbina na pokretnim stvarima i pravima.

Aktivno sudjeluje u izradi i unapređenju sustava e-Dražba,  kao i u implementaciji aplikativnog rješenja Upisnika osiguranja tražbina.

O predavaču
  • Financijska agencija, Ekspert za pravnu podršku u Centru za provedbu ovrhe na nekretninama i pokretninama i poslove Službe upisa
  • OVRŠNO PRAVO
    Aktualnosti u provedbi e-Dražbe