Tina Jakupak, mag. iur. univ. spec. oec

INSOLVENCIJSKO PRAVO
Aktualnosti u sudskom registru s osvrtom na posljednje izmjene Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o sudskom registru

– Prekogranične statusne promjene kroz odredbe ZTD-a i ZSR-a

– provedba Provedbene Uredbe Komisije o utvrđivanju minimalnih zahtjeva za provedbu odredbi Direktive u pogledu prava dioničara

– ostale izmjene ZTD-a i ZSR-a iz 2023.

– sudska praksa.

Tina Jakupak diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2000. godine. Od 2001. radi u pravosuđu, prvo kao sudačka vježbenica, zatim kao sudska savjetnica. Od 2008. do 2011. radi kao ustavnosudska savjetnica na Ustavnom sudu Republike Hrvatske. U siječnju 2011. godine imenovana je sutkinjom Trgovačkog suda u Zagrebu. U listopadu 2016. završila je specijalistički poslijediplomski studij na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na temu „Ostvarivanje prava dioničara u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj“. Od 2019. uvrštena je na listu arbitara u postupcima sa i bez međunarodnog obilježja pred Stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Sudjelovala je na brojnim projektima, seminarima, radionicama i konferencijama u Hrvatskoj i inozemstvu, i kao sudionik i kao predavač, iz područja prava društava, registarskog postupka i prava, trgovačkog prava,  ljudskih prava i sloboda, prava tržišnog natjecanja, prava intelektualnog vlasništva i autorskog prava. Objavila je više stručnih i znanstvenih članaka iz predmetnih područja. Ujedno je sudac mentor studentima prava te sudskim savjetnicima i vježbenicima.

O predavaču
  • sutkinja Trgovačkog suda u Zagrebu, zamjenica predsjednice registarskog odjela
  • INSOLVENCIJSKO PRAVO
    Aktualnosti u sudskom registru s osvrtom na posljednje izmjene Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o sudskom registru